Bujang Berani Iban Dua

BUJANG BERANI… Baka tu mih gaya pekayan / senyata jeman Beti Beraung Gumbang dulu kelia.

BBI Tusun Ke-3

BETI ‘BERAUH GUMBANG’

Malam nya mega Beti lalu belabuh ngayap Riti. Datai iya ba peninduk indu dara, Beti pan ngerak Riti.

“Apuu…! Sapa kita ke berani-rani ngerak aku tu?” pia ku Riti. Iya pan berumban angkat meratika mua orang ke kempang negu betis iya nya.

“Eh, aku tu, Beti,” ku Beti.

“Nama nuan amat nya?” ku Riti.

“Endang nama aku mih nya. Aku mih temuai kita sebilik ngelama tu, udah tua ti betemu ba pendai hari nya. Sapa nama nuan dih, unggal wai?” ku Beti.

“Nama aku Riti,” ku Riti nyaut.

“Au, enda salah mih kuing tuju aku tu. Enti amai nama nuan tu Riti, engka endang amai udah diajihka antu mih tua ti betemu malam tu. Enti enda pia kapa aku berani negu betis lis burak bebetau nuan nya, ambai wai. Naka pemadu rurus ati mih aku madahka nuan. Aku suah bemimpi diasuh antu jadi enggau indu ti benama Riti,” pia ku Beti nampung randau seduai.

“Au, enti pia, nuan tu sulu pebayu emperuji ati aku, ambai wai. Sebaka mih mimpi tua. Aku pan suah bemimpi diasuh antu jadi enggau lelaki ti benama Beti,” ku Riti nimbal ngena jaku siru nemban peremban dalam ujung tungkul ati Beti.

Kekelau asai atau iya ninga jaku bungai pengerindu orang indu. Panjai sintak seput tudah diri, kesal di jungkal ujung kamai.

“Amai sebaka mih mimpi tua, sulu ambai wai. Diatu asai ke tua aja mih empu dunya. Chukup pengaga ati aku, ambai ati. Baka duku mih tua tu, udah tetemuka sarung. Baka lelabu udah tetemuka peputan,” ku Beti ngenataika kerembai bungai pengerindu asai ati diri.

“Amai nuan mih sulu ti dianti-anti aku ngelama tu. Mayuh orang bujang pungka lelaki ti ngembuan selangkuh tubuh sebaka enggau enggi nuan tu, udah kala ngayap sereta nanya aku ke bini sida tang aku nadai ati dekaka sida, laban aku endang nganti lelaki padah antu dalam mimpi aku nya,” pia ku timbal Riti baru.

BETI ENGGAU RITI JADI MELAKI BINI

Bungai pengerindu dalam mimpi nyau ayan segenda ba mua mata, makin lama, makin ngerembai-sengerembai lalu bebuah manah. Rebah mih punggu enda bedaun. Seduai pan sama bela mutus ati baum jadi.

Lemai hari seiti Beti seduai Riti pan dipejadi melaki bini. Sida serumah pan richah berami melah pinang. Beti nguaika Riti.

Malam seiti Beti bemimpi meda raban pipit banda terebai beraban-raban ngulu Batang Skrang. Tumu pagi nya iya becherita ngagai Riti pasal mimpi iya nya.

“Ngelama tu maya agi di Batang Ai din suba, enti aku bemimpi baka nya, bisi munsuh datai,” pia ku Beti.

Riti enda memunyi, kesal dalam ati. Taja pia enda ga iya irau laban iya nemu laki iya nya endang bujang berani tau serang. Sema amai bisi munsuh datai, Beti bisi nangkup. Udah makai pagi nya, Beti mega nusui mimpi diri ngagai entua iya Galau. Udah bepikir sekejap Galau lalu bejaku.

“Orang Batang Ai sigi berai. Orang Layar endang banggar. Orang Sumpa sigi bula. Orang Mepi endang bula mati,” ku entua Beti.

Malu asai ati Beti ninga jaku entua iya nya. Nya alai iya pan mai bini iya Riti rari ke langkau umai lalu bemalam din dua tiga hari. Nyau datai ba ari ketiga Beti seduai Riti udah bemalam diau ba langkau umai, seduai pan ninga munyi terantang tawak enda badu-badu. Ninga munyi nya, Riti pan bejaku.

RUMAH ENTUA BETI DISERANG MUNSUH

“Bisi ninga bunyi terantang tawak nuan, ambai wai,” ku Riti.

“Lama aku udah ninga. Nama dih?” ku Beti.

“Dinga aku bunyi tawak kami nya. Tentu bisi munsuh datai ngalahka rumah kitai. Kada enda minta sah sida apai, tua wai?” ku Riti.

“Dini bisi munsuh! Kala nuan ninga munsuh tau nurun ari langit?” pia ku Beti.

“Nemu nuan…? Orang Batang Ai sigi berai. Orang Layar endang banggar. Orang Sumpa sigi bula. Orang Mepi sigi endang bula mati,” ku Beti.

“Anang munyi nya mih… Kasih ga apai indai tua wai. Tentu rumah kitai diserang munsuh. Aram tua pulai lalu ngesah sida,” pia ku Riti.

Suah Riti ngulang jaku iya, ngasuh Beti ngesah lalu mantu sida serumah, tang laki iya nya enggai. Tiap kali Riti ngulang jaku asuh iya, tekala nya ga laki iya ngulang jaku seriri entua iya. Nyau kelama-lama, nya baru Beti ngansah nyabur iya. Sekumbang iya ke ngansah munyi terantang tawak endang seruran munyi burung bubut pagi hari. Bunyi terantang tawak nya nyau nyengala datai tunga ari rumah panjai sida. Udah tembu ngansah lalu masukka ngepan pengayau, Beti pan mupuk ngesah sida entua iya ke diserang munsuh. Di rantau jalai lebuh datai ba jematan ke dikena meraka sungai, iya nangkal semua kayu jaematan nya ari baruh. Di baruh din ditanka iya jerungkang tauka tukak.

BETI NGESAH NGELABAN MUNSUH

Nyau semak deka datai ba rumah panjai sida, Beti pan nyabut kelindang sepun.Lebuh tepedaka munsuh, iya pan manjung naka penginggar sambil ngedarka pugu kelindang nya. Lebuh tepedaka Beti lalu ninga panjung iya inggar amat bala munsuh pan berumban rari, enda beapai, enda beindai. Sida ngumbai pugu kelindang ke dikedarka Beti nya pala tuai raban sida ti udah dipumpung Beti. Sida pan rari laban kelalu takut.

Lebuh bala munsuh ngerarika diri niti jematan kayu ti udah ditangkal Beti tadi, jematan kayu nya patah memagang. Mayuh munsuh mati tauka bakal ditebak jerungkang ke ditan iya ba baruh jematan kayu nya.

Beti mega ngagai bala munsuh ke rari. Pala munsuh ke mati dipumpung lalu ditatuk iya ba kening ambika tanda munsuh nya dengah iya. Enda lama udah nya bala sida serumah pan datai nengah jalai ke sama enggau Beti tadi. Sida ngambi lalu mai pala munsuh nya pulai ke rumah sida empu. Nyau datai ba maya ke ngumpul dengah, dia Beti pan nanya berapa dengah ulih seiku-seiku. Sida pan madahka penyampau dengah diri empu. Udah nya Beti pan bejaku.

“Enti pala munsuh bisi tanda bakal ba kening nya endang dengah aku,” ku Beti.

Bala pungka lelaki ti sama begumpulka pala munsuh tadi pan beperening pangan diri, tang nadai seiku nimbal. Sida semina meratika pala munsuh ti dipegai diri empu. Semua pala munsuh ti bisi abi tatuk ba kening diserahka sida ngagai Beti. Udah nya baru sida serumah enggau entua iya Beti nemu pemerani ‘Berauh Ngumbang’. Sekeda sida serumah ti ngambu dengah Berauh berasai malu lalu nesamka mua. Baru sida nemu sapa Beti ti bendar. Mayuh amat pala munsuh ulih sida, enggi Beti seiku aja lebih tiga puluh igi. Semua pala munsuh nya tadi ditumbak sida ba endur ke dikumbai orang diatu ‘Lanting Beti’ di menua Skrang. Sida Beti serumah mega mayuh mati dibunuh munsuh nyengkaum anak dara Maling ke benama Satu. Tangui seraung iya terebai ke langit lalu terengkah di menua Paku di Saribas.

BETI DITANGKAP RAJA MEROM

Enda lama udah nya, rita pemerani Beti pan didinga Raja Merom di Brunei (Sultan Berunei). Raja Merom pan ngasuh sedadu iya nangkap Beti. Datai ba rumah Beti sida pan niki. Bala Raja Merom mai mayuh barang ti berega diberi ngagai sida serumah. Nya dikena ngumpan sida ambika sida serumah begelumu kia.

Beti bisi ngasai dalam ati diri, tuju bala Merom ke datai kia. Iya pan belalai dalam bilik, enda enggau orang begau. Meda Beti enda pansut, bala Merom pan ngasuh bini iya Riti enggau entua iya ngumbuk Beti, tang Beti tetap enggai pansut. Taja pia bala sedadu Raja Merom tetap liat ati nganti Beti ke pansut. Sida enda pulai ke Berunei ngapa enti empai ngenataika peminta Sultan sida nya.

Nyau dua tiga ari udah nya, Beti pan nganjung diri ngagai perau bala Merom ba pendai sida. Iya niki ke dalam kapal tang enda terus duduk. Bala sedadu Raja Merom enda ngasuh iya duduk sengapa. Sida gaga amai meda Beti datai nyerahka diri ngagai sida. Sida ngasuh Beti masuk ke dalam agi. Lebuh ke bejalai atas geladak kapal, Beti pan tepuruk labuh ke dalam lubang lalu tama dalam sangkar besi ba baruh ruang kapal din.

Lebuh ninga rita laki iya udah ditangkap bala Sultan Brunei, Riti lalu ngerarika diri, enggaika iya mega ditangkap bala Raja Merom Brunei. Riti tu indu ti bajik amai maya nya kelia. Bala orang Melayu Berunei ke megai merintah menua Iban kelia suah nabanka indu Iban diambi sida ke bini. Ninga berita Riti udah ngerarika diri bala Raja Merom enda nyadi pulai. Sida ngasuh bala Iban ngiga Riti.

MERANDA NYELAMATKA APAI IYA BETI

Lebuh penusah tu nyadi di Skrang dia Meradana anak dulu Beti enggau bini iya Beredai di Lemanak lalu bemimpi. Iya bemimpi betemu enggau Kumang seduai Lulung ti madah, apai iya udah ditangkap bala Melayu Berunei. Kumang seduai Lulung ngasuh Meradana ngesah penusah apai iya lalu mai ilum pinang ke diberi seduai.

“Datai nuan din tampalka nuan ilum pinang ba timbau kapal,” ku Kumang seduai Lulung.

Kumang seduai Lulung mega ngasuh Meradana mai adi iya sama ngesah penusah apai seduai.

“Baka ni kami duai ulih datai din enggau jampat? Menua nya jauh amat. Kada enda maya kami duai datai din ila, tentu bala Melayu nya udah mupuk pulai ke Berunei,” pia ku Meradana.
“Kada enda udah mati apai,” ku iya.

Kumang meri Meradana segulung buk iya.

“Tu mih pengaruh pemandak jalai,” pia ku Kumang.

Dani pagi nya Meradana ngasuh bini iya nungkus bekal ke chukup sekali makai ke iya enggau adi iya. Chukup timpuh seduai pan mupuk bejalai. Nyau enda berasai bejalai, seduai pan datai di Skrang. Datai di pengkalan seduai pan niki ke perau bala Raja Merom lalu ngasuh sida ngelepaska apai seduai iya Beti.

“Enti kita enda ngelepaska iya, kami duai deka munuh semua kita ditu,”pia ku Meradana merak bala sedadu Raja Merom.

Meradana pan nampalka ilum pinang ba timbau kapal munyi ke diasuh Kumang dalam mimpi iya. Kapal nya pan singit lalu deka karam. Meda utai baka nya bala Raja Merom pan takut. Sida pan beguai-guai ngelepaska Beti. Udah nya bala Raja Merom pan berumban mulaika diri enggau ati ke asa laban enda tetangkapka Beti ‘Berauh Ngumbang’.

(Betampung ba Tusun Ke-4 minggu nyin ila)

Nya mih asal penatai bujang berani Iban nyentuk ke jeman Raja Brooke. Bansa Melayu Sarawak enggau Iban enda kala bemunsuh ari kelia nyentuk ke diatu. Jeman kelia menya, di Batang Lupar, Saribas, Batang Rajang Iban semina bemunsuh enggau bansa Seru, Baketan, Beliun enggau Orang Ulu; nya pan tegal bansa Dayak ti ukai ‘Ibanic group’ nya mungkal nanjar bansa Iban maya sida bepindah ngiga menua baru endur bumai betaun. Terima kasih ngagai kaban FB ti udah ngirumka mayuh gambar bansa Dayak Borneo. Engka bala pemacha bisi tanya tauka deka ngirum gambar ti releven ngagai aku tau giga aku ba lumur whatsapp tu: 013 8325146

DITULIS HARRY USUP UMBAR (B. Sc (Hons) Human Development, UPM)