Sebengkah tipu mudi tau nyadi pelajar

BURUNG Kenyalang gaga ati laban diberi awak ngulam buah rian.

SUAH bendar kitai ninga kes bala nembiak sekula ke baru masuk sekula kena penyati bala sida ke tuai agi. Kitai mensia ke besai, tuai sereta tegap agi gamal endang sigi ngumbai diri lebih kering, lebih kuat, lebih berani ari bala tudah ke biak sereta mit agi gamal. Kekadang pemesai enggau penuai engka amat tau ngasuh orang siku-siku nya kering sereta berani agi. Tang ukai semua orang ke besai, tinggi sereta tuai nya lebih kuat sereta kering agi. Bisi ga orang ke besai nya mina besai ngapa, lalu bisi mega sida ke mit agi nya beberita gagah, kering sereta jauh nyulut ari sida ke besai gamal.

Ba awak sekali tu kitai deka bekunsi ninga cherita enggau ulah sekeda bala jelu, ke bisi kait enggau banding pemesai enggau pengemit gamal, pengering enggau pemerani kitai mensia.

SAMA NURUN

Nyadi hari siti Pelanduk seduai Gajah sama nurun tumu-tumu mandi pagi. Pelanduk baka selama, endang selalu muji diri. Gajah, laban iya ke endang sigi jelu nelap, enda engkeretik ninga jaku Pelanduk, rindang ngeringak mandi.

“Gamal nuan, Punggal, amat sigat sereta ganggam,” ku Pelanduk nganu Gajah, “tang nuan nadai tunga-tunga alah laban aku. Belanda aku enggai alah laban nuan, merejuk aku enggai alah laban nuan, tak ni main ku nuan enti nuan deka nguji aku, enggai meh aku alah,” ku iya.

Tudah Gajah tu enda bemunyi, agi majak ka diri mandi.

“Tak enggai alah aku laban nuan,” ku Pelanduk ga, agi ngiga ati Gajah ke pedis.

“Ngerungkup diri enggau tachu pen tau meh aku, tang nuan ni tau!”

Ninga nya pen bedau ga Gajah bemunyi, semina ai aja ke belimbur ka kanan laban iya mandi. Meda iya lalu enda bemunyi agi ka Pelanduk majak nundi iya.

“Dinga nuan deh,” ku Pelanduk, “enti ngirup ai amat pama endar ga nuan, ai sedanau pen ulih meh nuan ngirup, tang enti makai buah rian, alah nuan laban aku,” ku iya.

Ninga Pelanduk enggai badu-badu nundi iya, Gajah lalu ngetu mandi, mata iya lalu melut merening Pelanduk. Lalu dibiau iya belalai iya, pansut ai baka tengkujuh wuong.

“Gamal nuan ngemit nya berani ngumbai diri tegar ari aku makai buah rian, tau meh enti nuan deka nguji,” ku Gajah.

Dia seduai lalu besemaya sama nurun ngagai sungai nya pagi siti, meda sapa ke tegar agi makai buah rian ari pangan.

SETUJU BETAPAT

Ninga Gajah deka betapat enggau iya makai buah rian lalu tusah ati Pelanduk, laban iya endan ngadang Gajah tak deka. Udah tekelanjur bejaku, meda Gajah ke lembau, dini iya patut tan laban Gajah ke endang besai gamal.

Gamal Pelanduk ke mit nya kada ulih ngeruyak buah rian. Ensium bau udah enggai, selalu deka mutah.

Iya lalu mulaika diri ngejang ka sungai nya, bejalai begadai-gadai berunding, ngiga penemu. Apin jauh udah bejalai iya lalu tulihka runding. Iya lalu belanda ngiga Mayas. Seninjik bisi ga Mayas janggin-janggin ba puchuk rian. Buah rian nya naka pengelebat ga.

“Oh sambi!” ku iya ngangau Mayas.

“Lalu meh,” ku Mayas.

“Udah makai nuan?” ku Pelanduk.

“Udah, tang nadai tentu utai ka lauk,” ku Mayas. Apin tentu abis jaku Mayas, ambi Pelanduk tekang batu lalu ditikau iya Mayas, kena pala. Ensepi pala diri kena tikau Pelanduk, ringat deh Mayas. Tingkilka iya buah rian lalu ditikau iya ngagai Pelanduk. Nyingkir ba Pelanduk.

“Salah,” ku iya lalu ketawa ngelesey Mayas. “Sekali agi sambi!” ku iya. Ambi Pelanduk tekang batu, tikau iya lalu kena perut Mayas – ngenjing bedarup.

Ngeransi ga Mayas, tikau iya Pelanduk ngena buah rian, salah ga baru. Pelanduk nikau enggau batu, Mayas malas nikau enggau buah rian. Dia seduai penapat inat beperang enggau pangan diri.

Nyau kelama, peda nyau bedampar buah rian ba tengah tanah, tang nadai meh sigi kena ninggang Pelanduk. Malik Pelanduk ke atas, peda iya sigi pen nadai ga buah rian tinggal ba puchuk.

“Nya pen sambi, anang muai agi, numbas nya deh, mayuh endar buah tu udah,” pia ku Pelanduk. “Nyamai perut nuan bedamik laban batu tadi,” ku iya nyapa Mayas. Pelanduk lalu melunchat belanda rari, gaga ati meda buah rian udah mayuh dibuai Mayas.

MINTA SAH

Apin lama udah iya ngejang alai buah rian nya tadi, dia iya betemu enggau Kenyalang. “Deka nuan makai buah rian sambi?” ku iya nanya Kenyalang.

“Nama kebuah enggai,” ku tudah Kenyalang.

“Nyin buah rian udah ditugungka aku ba sungai empa nuan meh!” ku iya.

Angkat ga ari nya lalu betemu enggau Menarat. Munyi nya ga iya madah mayuh buah rian asuh iya empa Menarat. Bejalai ari nya iya lalu betemu enggau Baya, asuh iya ga Baya makai buah rian ke udah mayuh ditugung iya.

Udah bekau nya Pelanduk lalu betesau kaban belayan suku juru iya ngasuh sida makai buah rian ti ditugungka iya ba sungai. Tembu nya iya lalu pulai ke rumah, lantang bendar ati, lalu besila pangkat duduk lenggi-lenggi. Tu baru iya ila, ku ati iya din, awak ka Gajah ensepi asai.

Tawas hari pagi siti Pelanduk lalu nurun ngagai sungai. Datai din peda umbang buah rian nya bekapar udah abis dempa semua jelu enggau burung ke ditesau iya lemai dulu. Baka dunjung bukit umbang buah rian laban sida nya semalam nya. Lalu diatu Pelanduk manah-manah tugung umbang nya tadi. Enda lama udah nya dinga iya guru-guru Gajah datai. Lalu engkechit Pelanduk ngagai tugung umbang buah rian, lalu ngaga diri nilat senilat umbang iya dia.

“Tumu bendar nuan datai sambi?” ku Gajah.

“Tumu ga,” ku iya, “kumbai aku udah nurun nuan tadi,” ku Pelanduk.

“Aku tu laun bendar,” ku Gajah, “irau ati enggaika nuan tak lama nganti,” ku iya.

“Anang ibuhka nya nuan,” ku Pelanduk, “nadai tusah ga nganti pangan ke laun mimit. Nya alai tu enti nuan udah lantang mimit seput, tau tua lalu belabuh ngeruyakka buah rian,” ku iya.

“Nama tu udah mayuh endar umbang deh?” ku Gajah nanya.

“Eh ukai utai nya tadi,” ku Pelanduk, “semadi ke nganti nuan datai makai mimit-mimit aku, itahka gadai nyawa dulu enggaika tekelalu tekenyit lagi,” ku iya bebulaka Gajah.

NGUJUNGKA ALAH

Malik Gajah peda iya baka munggu dunjung umbang buah rian, lalu Pelanduk mina madah nya ambika gadai nyawa iya dulu. Tusah meh ati Gajah berundingka nya.

“Enti pia, manah tua anang guai betapat pagi tu, nyangka nuan tak udah kenyang,” ku Gajah.

“Apin sambi,” ku Pelanduk, “apin kenyang perut aku tu, semina ngeruga ngasuh lapar nyampau nya tadi,” ku iya.

“Enti munyi nya, alah meh aku laban nuan,” ku Gajah, “‘baka bukit dunjung umbang rian udah dempa nuan, semina ngeruga perut, ku nuan, enti udah makai penapat inat, ni nemu naka pemayuh,” ku Gajah.

Lalu belanda iya rari, abis kayu sebelah rantu jalai tumbang diteruju iya kena ngemantupka ati ti pedis alah laban Pelanduk.

Nya alai dia kitai udah meda, pemesai gamal tu kekadang nadai guna, lalu alah laban orang ke mit. Ku ajar sida niang apai menya, enti bejaku enda tau enda malik kanan malik kiba dulu, enggaika sebarang embal, lalu tau nyilup ati orang ke ninga.

Mayuh endar reti cherita ke lunggar pasal Pelanduk seduai Gajah nya. Siti nya ngajar kitai mensia enggaika kelalu arapka orang ke bedau temu tuju ati. Lalu siti agi nya ngelalau kitai mensia enda ngasuh kelalu tinggi jaku enggaika nesal dudi hari lalu tau ngejung kitai nipu orang baka ulah Pelanduk. Ensera tu mega ngajar kitai enda tau idup nipu, laban bisi maya hari kitai silap singkang lalu rebah tetungkam.

Oleh TELESA EMPERAN