Ngenang pengandal berikan, beburu

APAI tuai orang benung nantai siku ikan pemanah iya pemesai.

BALA anak Iban ke ada sereta mansang besai di menua ulu jarang enda setuju madah mayuh penguntung diau di menua dikelingi babas, mangkang sungai enggau ai beresi.

Jarang mega nyakal penemu pasal pengandal enggau pengangkun ati diau ba menua ulu, jauh ari asap enggau bunyi inggar entuka ba menggeri. Daun babas ti gadung, angin beresi menua ulu enggau endur ti likun endang enda ulih dibanding sereta disemekih menggeri. Pendiau di menua pesisir mega jauh ari mayuh ari ulih jai baka ngerampas beg, enchuri masuk sereta nyerungkai rumah, ngerumpak enggau bepuluh-puluh ulah bukai ti ngenataika penanggul, penusah enggau pemerinsa.

Mayuh mega muji pemudah ngulih sereta ngasaika penyamai lauk sungai ti sigi chukup manah ka tubuh laban kurang belemak. Ngena awak tu kitai ulih meratika sekeda penyamai lauk sungai menua ulu nyengkaum pengandal berikan, beburu.

Semua bansa lauk nya baka ikan, undang, lelabi enggau pama sereta utai bukai endang nyamai dempa enti dilulun (tauka dipansuh), dilempis tauka sebarang jalai panduk nitih peneka ati diri empu.

Penulis gagit bendar makai undang, enda ngira iya undang kudung (dipansai ba ai deras di menua ulu), undang empunuk tauka undang begalah ba ai datai pasang.  Tang undang begalah meh pengabis nyamai taja pan diatu rega sida tu manggai RM60 sekilo.

Ari semua lauk sungai, nadai lebih berega ari Ikan Empurau ti datai ngagai berates-ratus ringgit rega sekilo taja pan ba sepi aku, ikan Semah nyamai agi. Tang tu nitih jalai sumai mega.

Nya alai laban mar rega mayuh orang madah berega ari meli mas. Iya sempama mas dalam ai. Taja pia, orang beduit sereta deka makai iya enda bedulika nya lalu sanggup mayar sepinggai sampai ngagai RM1,000 enti makai ba restoren di nengeri besai Kuching ditu.

Pia meh pengemar rega ikan Empurau ke mega jarang bisi ditemu dijual ba restoren besai laban nemu orang enda berani nguda ikan nya enti ukai orang kaya, orang ke bisi duit lalu keran deka makai ikan nya.

Tang taja iya mar, endang sigi bisi ga orang enda bedulika pengemar iya lalu tetap nguda tauka meli ikan nya laban keran deka ensepi penyamai iya – ngenang penyamai endang amat nyamai, laban penulis sekali bisi ampit makai ikan Empurau ke berega mina RM86 pemanah iya pemesai lebuh bisi dijual orang di pasar Julau dalam taun 1989 kelia. Ikan nya dipanduk kukus ba siti kedai makai di pasar Julau. Maya nya rega ikan Empurau nya agi urung RM90 sekilo tang jarang bisi dijual di menua Julau.

Jam diatu Ikan Empurau abis nadai berega sampai ngagai RM700 sekilo ba makit. Nya alai orang ti bulih ikan nya di menua ulu din baka ba ulu ai Batang Rajang, Batang Balui, Batang Baleh enggau ai bukai endang lalu amat beduit.

Kebuah ti mar nya laban ikan tu sigi ikan dikelandik semua raban bansa, ukai bansa Iban aja tang sida menyadi kitai bansa China ke ngujungka ikan nya chukup berega. Enti dulu orang madah ikan Semah enggau Tengadak amat nyamai, tang diatu semua orang balat agi bekelandikka ikan Empurau ke bisi dua bansa, iya nya Empurau Burak enggau Empurau Mirah.

Nyadi Empurau Burak tu jarang agi ditemu tauka ulih mensia mayuh tang berega murah agi, iya nya urung RM650 sekilo diatu.

Beduduk ari tu, enti bisi jalai anang enda nguji ngiga jalai nginang Ikan Empurau ambika jual sereta ungkupka empa diri empu. Enti alai nupi iya chun sereta ngena pemanah nadai kebuah iya enda ulih idup enggau likun sampai chukup besai lalu ngenataika untung besai enti dijual. Kitai pan tentu chukup puas hati ensepi penyamai iya enti udah datai ba pemesai ti chukup, kelebih agi Empurau Mirah. Taja pia, Empurau tupi ba ai matung baka dalam pegung tetap alah penyamai bebanding enggau Empurau ti idup ba endur pendiau asal iya baka dalam sungai endur ai rarat.

“Laban ke nyamai sereta berega meh mensia mayuh ke bisi awak endang keran ngulihka Empurau, iya nya sida ti nguan menua ulu, kelebih agi muak ngagai ulu Batang Rajang enggau pati iya baka Baleh enggau Balui. Tang anang ngiga ba ai menua ili laban ai ti dikerinduka ikan Empurau nya ai menua ulu,” ku siku berasal ari menua Kapit tang udah lama diau mendam di Kuching.

“Ikan baka Empurau enggau Semah endang ditemu beranak, betelesak ba Ulu Batang Rajang, Ulu Baleh, Ulu Katibas enggau Ulu Balui, ku iya.

Perintah endang lama udah merambu sereta bejalaika pengawa deka terus ngidup sereta nambah pemayuh ikan Empurau enggau sekeda ikan ti nyamai agi baka Semah, Tapah, Tengadak enggau sekeda ikan menua ulu bukai. Siti ari jalai nupi nya ngena sistem tagang ti dipejalaika di Kapit enggau di Serian. Di Betong, di Kanowit enggau di Miri sereta di Limbang pan bisi ga udah sungai dilepaska sekeda bansa ikan awakka idup besai lalu dijaga enggau manah.

Reti sistem tagang nya, ikan ditupi ba sungai dalam bungkur sistem nya nadai tau diambi sengapa, laban sida ditejuka mansang besai lalu mina tau diulih, tauka diketau enti bisi guna tauka ungkup dijual. Keba sida di Betong ke bisi sekeda ai sungai udah alai ngelepaska anak ikan awak iya besai sereta lalu beranak betelesak lalu projek baka nya dipungkal ulih Sapit Kepala Menteri Dulu Suba Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang ke mega sebedau tu nyadi Menteri Betanam Betupi enggau Pemansang Menua Pesisir.

Projek nya deka disungkakka manah agi sistem pejalai ai awakka ai enda matung tang ulih rarat kin kitu ngambika ikan nya asai ti diau dalam sungai. Sistem pejalai ai nya mega deka nyungkakka agi kapasiti (pemayuh peranak) enggau kualiti Ikan Empurau, pia ku jaku Jabu maya bejadika palan alai nupi ikan nya.

Nyadi ngagai diatu, Sada Sarawak nadai nerima berita pasal pengujung projek tu tang mina ninga projek tu bejalai enggau manah. 

Ba menua kami udah kurang ikan diatu tang endang kenyau ari kelia nadai kala bisi Ikan Empurau tauka Tengadak. Naka ikan ti bisi menya nya Ikan Tengas (anak Semah) tauka Tengih niti sebut sekeda orang. Tang Tengas nadai kala nyadi Semah laban selalu diginti tauka dipigo, dipukat enggau ulih jalai bukai ba ulu sungai. Penulis empu rindu bendar nginti ngulihka Ikan Tengas agi mit suba. Jalai nginti Tengas tu bejalai ba ngili ai deras ngena umpan buntak duut. Kelia endang enda tau terengkah ginti endang lalu disambar Ikan Tengas. Laban ikan nya rangka nya alai sida nadai kala nyadi Semah laban udah ulih anak mensia maya agi mit.

Ikan Tebalang mega sebansa ikan ti rangka sereta mudah deka makai ginti. Numbas penyamai tang enti dilulun tauka dilempis abis ga asi dua chapak. Tudah pangan maya agi biak suba bebendar amat belaukka Tebalang. Enti nadai lauk, nurun aja nginti endang jarang lebu. Meresih Ikan Tebalang setempap jari pemesai enti diguring.

Ni jalai manduk tauka nyumai lauk sungai endang nyamai magang. Enda sabar nganti awak pulai ke menua nguji nasit migo tauka nyuluh ba ai kami di pati Krian, Saratok.

Nya alai anang kelalu lama pereman di menggeri ninggalkan menua diri di ulu sungai. Ading meh penyamai lauk menua ulu.

Oleh TELESA EMPERAN