Rh Manggat ngeluarka teh garu

RUMAH panjai Manggat Meringai di Ulu Menyang, Batang Ai.

ENGANG baka pengawa ninting hari ke dipejalaika Tuai Rumah (TR) Manggat Meringai enggau sida serumah seruran nurun ngabas ladang garu sida ke enda jauh ari rumah panjai sida di Ulu Menyang, Batang Ai kena meratika pemesai lebih ari 11,000 pun garu ke bisi ditanam sida.

Taja pan pun garu nya ditanam dalam taun 2014 apin besai tang projek bukai mega sama beguna ba ladang nya.

“Pun garu tuai pengudah lima taun tang maya ke diatu, kami mina ngiting daun garu tu,” ku iya.

Daun garu udah nya deka diproses nyadi teh herb premium ti nyadi siti agi asil penatai sida ke diau dia.

“Kami ba rumah panjai tu lantang ati enggau Projek Garu Ulu Menyang tu. Ari pun, kami sigi nerima projek ti ulih ngemajuka ekonomi kami ditu kelimpah nyaga kampung puang ungkup jelu mayas,” ku TR Manggat Meringai.

Sebendar iya, projek nanam pun garu tu sebengkah ari inisiatif ari Opis Kampung Sarawak (JHS) bepun ari 2014 ba baruh ‘Pelan Tindakan Strategik Orang Utan Ulu Sungai Menyang’ dikena nyaga pengelikun endur nya ti mega palan alai mayas.

Tambah mega, ia mega ulih nyadi siti ari penatai pemisi orang ke diau mendam di rumah panjai nya kelimpah nagang sida ke diau semak endur nya muka palan baru alai sida iya ngemeran pengawa betanam.

Program pengelikun iya nya nyengkaum pemesai 14,000 hektar ke ditagit kena dalam pengawa betanam baka ‘monokultur’ enggau ‘invasif’.

Nya alai, ia nyadika tanggung pengawa sida serumah kena meratika projek nya bejalai manah nitihka tagit sida.

Projek nya bepun ari pengawa nanam beberapa bansa paung anak garu sebedau ditambah nyadi 3,000 pun dalam taun 2016.

Dalam taun 2017, Tabung Alam Sedunya-Malaysia (WWF-Malaysia) ti bisi ngambi bagi dalam projek nya lalu nambah pun garu ke ditanam nyadi 11,000 pun.

WWF-Malaysia meri ungkus kena meli paung garu ke disediaka Aquilaria Plantation Sdn. Bhd.

Kena nyungkak proses betanam paung nya, JHS nyadi volunter ti nyengkaum nembiak ari Palan Pelajar Tinggi (IPT) kena mantu sida Rumah Manggat nanam paung garu laban tebal agi agi sida ari rumah panjai nya orang tuai.

Diatu, bisi 14,000 anak garu udah ditanam ba tanah ke pemesai 5.5 hektar.

“Kami merati gaya daun, meri baja sereta meresi ladang nya nitihka taga maya. Kami mega bisi bulih bantu baka baja, perengka kena bekebun sereta injin rumput,” ku TR Manggat.

Ku Manggat, nyentukka diatu udah dua kali sida ngiting daun garu nitihka pelin sereta bejual daun garu ke diatur tiga kali setaun

“Kami bisi diajar ari Direktor Pengatur Pengawa Aquilaria Plantation Sdn Bhd, Dr. Lim Chan Khoon senentang bansa daun ke ulih  di ambi. Pengawa ngiting daun begunaka timpuh ti lama laban nitihka proses daun nya tuai lalu tau diambi,” ku iya.

WWF-Malaysia mega nyadi agensi ngatur sereta meri ungkus projek nya sereta sida (TR Manggat serumah) bisi nyain sempekat enggau Aquilaria Plantation Sdn. Bhd. ti nyadi orang ke nyendiaka paung garu sereta meli asil daun garu ke diiting ari projek nya.

Nya alai, sida serumah bisi bulih asil bukai ari projek nya baka bantu projek bukai ari JHS baka ngemanahka rumah panjai sida, meri bekal ai beresi ari tekat ai enggau Projek Tagang.

Kelimpah nya, teh daun garu bisi peminta tinggi ari China laban ke ngembuan ubat ke pemanah pengerai tubuh. Ia mega beguna kena ngubat insomnia nya sebengkah penanggul tusah deka ninduikka diri  sereta ulih ngurangka pemayuh gula enggau kolestrol dalam darah.

Ketegal peminta ti tinggi nya, kualiti teh garu ke dikeluarka ari Ulu Menyang mega semempai diperati, nya alai semina diambi daun ti setengah tuai enggau bechura ijau tuai aja ke ulih diiting daun.

Pengatur Projek Inisiatif Gaya Hari Antarabansa, WWF-Malaysia, Cynthia Chin madahka, sida iya puas ati enggan pengerembai projek nya sereta ngarapka mayuh agi rumah panjai bukai tau bejalaika projek baka nya ila.

“Kami (WWF-Malaysia) ngarapka mayuh agi orang ngatur asil kampung enggau manah awakka dudi ari manah agi berengkah ari pengawa bekebun meri penguntung ngagai mensia, mayas sereta nyaga palan alai mayas diau ,” ku iya.

JHS mega bisi ngemansutka sekeda ari pemujur bepun ari projek nya.

Nya nyengkaum pengawa nagang betebangka pun kayu sereta nyaga palan pendiau mayas, nyungkak penatai pemisi peranak, ngubah endur nya nyadika siti ari palan dikerindu temuai kelimpah ngelakuka Taman Menua Batang Ai sereta nyungkak pemanah ai enggau kampung puang ba Tasik Hidro Batang Ai nya.

Oleh RAPIK B.