Cherpan Lalau Pendiau Bisa Baka Sumpah Burung Engkerasak

TUSUN KE-1

BUP Sereba Reti Jaku Iban (Tun Jugah: 2011) meri empat  bengkah

penerang pasal reti lekajaku sumpah ti baka tu:

Kesatu, danji rat deka ngereja pengawa enggau pemendar sereta pengerurus; semaya: Menteri baru nya deka macha sumpah penaluk ngereja pengawa di mua Tuai Pemegai Menua ba Astana. 

Kedua, pengaku bebendar (besaksika Petara sekalika ke bukai) ti dianggap tau ngemedis nyemaka kitai ke besumpah nya bulaka danji tauka jaku diri-empu: Aku berani diempa sumpahdiri enti tu nusui pekara bula. 

Ketiga, pengaku tauka pengakun ti bebendar madahka semua utai ti udah disebut tauka dicheritaka nya amat magang (berani ngereja lalu berani mega nerima semua pemedis/pemerinsa enti pengaku/pengakun nya enda betul). 

Lalu keempat, jaku ngasuh tauka ngajihka orang pedis (mati, busung, papa, sakit, tulah, enggau ti bukai). Chunto: (sumpahchuik seduai empitu). Ku sumpah chuik: “Nuan Empitu parai enti nuan inggap ba rangkang.” Sumpah empitu nimbal chuik, “Nuan pen Chuik parai mih enti nuan meraka jalai anak mensia.”

Ari empat bengkah penerang di atas nya tadi, Cherpan Lalau Pendiau kitai sekali tu deka belalauka reti sumpah ti lumur empat nya tadi. Cherpan tu diberi kitai pejuluk “Bisa baka sumpah Burung Engkerasak”.

Munya, ba jeman nyanggang, di Pulau Luya Perecha, bisi sigi

bukit ti disebut Bukit Kelebun Ambun Ujak Kusun Tiang Panji, Bukit Ujan Lebat Kelayang Kesindap Yang Menani. Ba endur nya bisi siti genturung pendiau ke dipangkang mayuh bansa binatang, nyengkaum Burung Engkerasak, Burung Sentuku enggau Tekura Jaung. Sida tiga nya enda serumah tang berimbai pendiau. Besaum ai, bekunsi pendai.

Sida tiga bepangan bendar laban bela bisi ngembuan lelemu ti ngelebih enggi pangan, tang tau dipekunsika sama-sama maya dipeguna. Burung Engkerasak ngembuan mulut ti bisa sumpah: “Chak-chak, mati tuai, mati biak!”. Tekura ngembuan batu akal ti ngasuh iya pintar bendar nyilat penusah. Nambahka nya, iya bisi nyimpan pengaruh tuai, iya nya penchelap ti ngasuh iya pengerai. Lalu Burung Sentuku ngembuan ubat gayu, ti ngasuh iya panjai bendar umur. Kenu ku iya-empu, seagi-agi bulu pala iya apin mali buban tujuh kali, iya endang apin mati. Keba balat ni pan sakit, biar nadai selambar bulu buk agi tinggal di pala, agi mih ulih gerai, ulih sembuh, ulih suman.

BATU AKAL ENGGI TEKURA

Ari nya, lebuh sida tiga bisi jai kenyap, salah peninga, tauka, lebuh sida tiga deka ngenajamka pemintar runding, ubat penchelap tauka batu akal enggi Tekura dikirah sida ba ai. Ai nya lalu diirup sida tiga, tauka dikena sida berunsut. Lebuh sida bisi tabin bebirin, renga pedera, tauka sakit lengit, sida tiga enggai enda bebiau ngena manuk, ngena pituk, besampika diri gerai nyamai. Nambahka nya, ubat gayu enggi Sentuku mega mesti dikirah, ngulih ai ke irup ke penampung umur. Tudah Burung Engkerasak, amat iya nadai nyengala ngembuan pengaruh enggau ubat, tang jaku sumpah iya bisa bendar. Nya alai, lebuh sida tiga bisi laya bisi kerik enggau orang bukai, enti sida ukai tanah salah, suah ga pemisa mulut Engkerasak nyelamatka sida tiga.

Burung Sentuku, Tekura Jaung enggau Burung Engkerasak jarang diau mendam di rumah, selalu turun ke ulu ke ili, begigaka pengidup, laban menua sida di Bukit Kelebun Ambun Ujak Kusun Tiang Panji, Bukit Ujan Lebat Kelayang Kesindap Yang Menani nyau mupuk kusi ransi. Lebuh ke mindah nya, sida tiga bela suah tedingaka serebana anak mensia ke ngumbai diri selalu sakit lengit, ke ngasuh sida merinsa begigaka pengidup. Sida mega serebanaka penusah diri ke selalu ditinggang pemati. Nambahka nya, ku leka serebana anak mensia, “Naka ga penyamai enti kitai tu diatur Petara gayu, lalu semina mati lebuh umur udah tuai bendar awakka kitai enda asa diau di dunya, enda belala ba pengidup enggau dalam semua utai diempa enggau utai dikena.”

Sekali, lebuh sida tiga bekenang, dia Tekura Jaung nanya pengasai ati Sentuku seduai Engkerasak. Ku iya, “Kati enda kasih seduai ninga pengingin ati anak mensia ke deka idup gayu ratu di dunya tu?”

Engkerasak enda bemunyi; Sentuku ke pansut jaku. “Lapa ga enda kasih. Aku enda sayau ke ubat gayu aku nya dipebagika enggau anak mensia ngambika bela gayu baka aku; tang siti penusah, aku enda nemu daya nganjung tauka nyuaka ubat nya batang tubuh ngagai sida.” Ninga pengirau ati Sentuku, Engkerasak lalu nyaut. “Aku ka nganjung pengaruh nuan nya ngagai anak mensia, tang nyangka pangan diri tak enda arap meda gamal tudah pangan ti bansa tu.”

Sentuku agi berunding. Iya kurang bechayaka Engkerasak ulih ngenataika diri ngagai rumah anak mensia. Nyemaka iya tedataika diri din, tusah mimit mih, ku ati, Sentuku, laban iyatu suah tak mayuh mulut, sebarang utai deka disebut. Nyau kepuas-puas ke berunding, dia iya nguing ngagai Tekura Jaung, ngasuh siku nya ngereja pengawa nya, ngira Tekura bisi bendar pemintar nyema iya tak betapi enggau sebarang penekul enggau penanggul. Nyadi Tekura, laban ke endang rajin, enda muai asuh Sentuku. Iya lalu nyanggup.

“Tak nguji ngapa mih aku tu, Menyadi,” ku Tekura Jaung nganu Sentuku. “Enti apin nguji, tua bedau nemu pemama diri. Belum cuba belum tau, munyi ku orang.”

Hari siti Tekura Jaung lalu mupuk bejalai, ngiga rumah anak mensia ke deka diberi iya ubat gayu, nitihka asuh Sentuku. Mupuk bejalai kenu tudah Tekura: niki bukit nurun bukit, ngulu sungai ngilika sungai. Bejalai besagam kenu iya nengah emperan, bejalai gapa-gapa neresa babas repa.

Betampung…

Oleh PINSIL SARATOK