Lidam ransing ngemansangka Katibas

RAMPA menua pasar Song dipeda ari atas.

Nama kebuah nyereta politik?

Aku asal ari ruang bilik ke jelan iya ba siti endur ke jauh di ulu sungai ba Katibas, Song. Aku nemu pemerinsa ti diasaika mensia ba menua aku nyentukka hari tu. Indah sebedau badu bekereja tauka lama sebedau nemu pengawa bepolitik aku udah meri servis ke diri empu dikena meri insentif ngagai nembiak sekula gred A, meri randau, mantu nembiak masuk ngagai IPT enggau latih pengelandik. Mega meri bantu ngagai nembiak sekula nurun ngagai genturung palan ke dikedeka sida iya.

Beserimbai enggau nya, aku semampai nyereta ketuai ba menua tu lebuh maya program enggau bala mayuh laban deka nemu enggau nenak agi senentang gaya sosial enggau ngambika nemu agi genturung menua di pesisir sereta semampai deka nyukung sida iya senentang sebarang utai ke beguna ngagai pemansang rakyat.

Ketuai ti migai kitai meda utai ti digaga aku taja enda mayuh, sepengudahnya ngemai aku nyadi Ketuai Ranting ba genturung tengah Katibas. Aku berasai gaga ati laban diberi palan bekereja ke bendar taja semina enda lama. Aku neruska pengawa aku mantu mensia mayuh nengah jalai kediri empu.

Suah aku dikangauka datai enggau Konvensyen PBB sereta asil iya aku berengkah nemu pengawa bepolitik ba reti ke amat.

Aku enggau pengawa bepolitik laban deka mantu ngiga buah runding ti ukai semina meri penguntung ngagai parti politik ke disereta aku, tang pia mega enggau mensia mayuh tauka rayat ba menua.

Tu ukai pemutus ti senang digaga aku lebuh masuk politik, tang tu beguna bendar, sereta aku nemu tu siti pemutus ke nyengkeman ngambika meri servis ngagai rayat ba menua aku nengah jalai ke lebih nyengkeman enggau sukung ketuai ke manah sereta ngembuan juluk ati ti tinggi ke lebih agi Dato Sri Alexander Nanta Linggi enggau Datuk Amar Douglas Uggah Embas.

Aku nemu ari pun pengawa meri servis tauka mantu mensia mayuh endang pengawa ke pedis sereta mayuh penanggul. Aku deka bekereja enggau naka ulih nyadi sebengkah ari raban ke ngembuan ati ti kering mantu rayat. Aku deka nyadi ketuai semua orang sereta deka semua orang enggau aku enda ngira pangkat tauka ari ni penatai sereta tu sebengkah ari jalai ke nyengkeman dikena mantu rayat kitai.

Aku udah meri sebengkah ari pengidup aku mantu rayat, sereta enda ulih aku mikirka maya diatu sepengudah aku badu bekereja diau di rumah sereta enda ngereja sebarang utai. Aku pechaya sereta nemu endang bisi maya aku badu bekereja sereta begulai enggau bini aku lebuh badu ila, tang maya diatu kami patut mantu sereta ngasaika pemerinsa rayat ti tusah ba menua.

Tok Nan kala bejaku, “Enti deka meda orang seranta ngagai menua pesisir”. Kaban aku sereta aku endang semampai bepigai ba leka jaku nya taja kitai enda ngembuan penguat ke tegap deka bejalai ke semua nya.

Ngagai aku empu, aku udah bulih

Nama utai ti dikedeka aku ngagai ruang bilik aku sepengudah meri servis betaun-taun ba dunya korporat. Sereta diatu, ikas kedua ba pengidup aku, aku deka meri iya enggau penuh ati mantu orang bukai bulih nama utai ti dikedeka sida iya, nya aja (Sepengudah aku bulih nama utai ti dikedeka aku, aku mantu kita nama utai ti dikedeka kita).

Nama utai ti ditagaka aku ngagai rayat aku, KEMANSANGKA MENUA PESISIR (luar bandar) sereta TRANSFORMASYEN

Chabar ke pemadu besai iya nya deka ngansak mensia mayuh nuju siti juluk ati ke tampak ti deka diasaika lebuh manggai ba taun 2030.

Aku deka ngemai rayat aku ngasaika DUA SIFAR, iya nya sifar penyeranta enggau sifar enda nemu macha. Enggau leka jaku ti senang ditemu, kitai meseti nyadi mensia mayuh ke senang sereta anak kitai meseti nemu macha enggau nulis. Aku deka meri tumpu ngagai utai ke ulih diatur kitai enggau pengawa ngambi peluang ari asil asal kitai iya nya pengawa betanam betupi. Kitai deka narit pulai raban nembiak kitai, tang kitai meseti nyediaka rengka rama sereta penyambung ke manah.

Kitai meseti ngasuh iya beserimbai enggau jaku tangkil ‘Betanam Betupi Nya Pengawa Dagang’ sereta ‘Raban Nembiak Pun Pengawa Betanam Betupi’. Nya alai aku minta raban nembiak kitai pulai ngambi ngemansanka tanah sida iya.

Nyangka kelalu lebih tang enti kitai nguji deka ngubah diri, kitai enda nemu angka ubah pemansang ulih diatur sereta tu sebengkah ari pejalai aku ba ‘ UBAH ENGGAU TRANSFORMASYEN LUAR BANDAR’  ngambika ‘nadai siku tinggal’:

Sosioekonomi

Pengelemi sosioekonomi ke enda ngetu meri empas ke enda manah ngagai penguji deka nikika ikas nemu macha ba raban anak kitai. Ba pengawa tu kelimpah ari yuran ke mar, nembiak sekula mega beguna bendar ke telefon sereta penyambung internet baka ti diguna dikena ngenyenangka sida belajar…tang semua nya beguna duit.

Sosioekonomi ke majak niki tau amat nyadi ‘ubat’ ngagai penanggul kitai. Kitai mesti bisi ngembuan penyambung ke manah agi ngagai pelajar sekula, penatai pemisi enggau rengka guna diri ke bukai ti manah agi ngagai ruang bilik kitai. Ba selampor nengeri kitai dipadahka nyadi siti pelilih menua ke pemadu seranta. Nya alai, kitai patut ngambi pugu pengawa ke lebih tegap dikena munaska penyeranta kitai.

Leka jaku ngemansutka asil: Ngasilka nama utai ti ulih dijual

Kitai meseti mansutka pun penatai pemisi kitai. Song diberi asil menua baka sungai, tanah ti subur enggau utai tumbuh ke bukai. Kitai bisi ikan ke pemadu jelai nama baka ikan Empurau enggau buah baka rian enggau dabai. Kitai deka terus ngetanka sereta nanam tu, ti ulih idup enggau manah ba tanah kitai. Kitai mega benung mansik, palan nerenakka ikan ba Pusat Penetasan Ikan Cerdik di SMK Katibas, sebengkah ari projek begulai enggau sekula ti diintu raban Song Graduates Club (SGC).

Kitai meseti ngubah chara betanam betupi chara lama ngagai komersial sereta belajar nyimpan enggau ngira duit pengawa dagang. Bala kitai meseti belajar semua tu. Pia mega kitai neruska pengawa betanam lama ba baruh Opis Betanam Betupi, kami deka meri tumpu ngagai pengawa nanam baka kelapa sawit, kopi liberika, koko enggau nerenak ikan. Aku deka meda produk tu bisi orang meli ba menua tu sereta dieksport sereta kitai deka terus meri tumpu ngiga asil betanam betupi ti laku dibeli ba luar.

Berikan ba darat

Kami udah berengkah nerenak ikan ngena jalai mit ngena kanvas dikena nerenak ikan keli, talapia enggau sultan. Mayuh udah berengkah bulih asil enggau nyual ikan sida iya ba pasar tauka ba rumah panjai sida iya empu, semua tu meri penatai pemisi mimit ngagai ruang bilik sida iya.

Kopi Liberika/Coffea Liberica

Klon bansa tu tumbuh enggau manah ba tanah baka di Song. Kami udah ngatur pengawa begulai enggau kilang menua tu empu ngaga pengawa betanam betupi kontrak ti deka ngasilka kacang ijau ti dijual ba menua tu empu engggau ba menua luar. Projek pemun tu berengkah pun Bovember 2021, dikereja ruang bilik Ayong di Ng. Sebuluh. Kami melabaka ulih ngetau asil tauka leka kopi sereta asil iya ba timpun dua taun.

Koko

Pun koko udah ditanam ngena chara lama ba Bagi Kapit berengkah ari taun 1980-an tang laban ti enda entu berega sida ke betanama betupi mutar ngagai pengawa bukai. Enggau pengawa muka Pusat Pemprosesan Lembaga Koko Malaysia ba Kota Samarahan empai lama ke udah, iya udah meri peluang baru ngagai industri koko ba Sarawak, pia mega ngagai sida ti betanam betupi di Song. Kelimpah ari nya, enggau ‘bean-to-bar chocolate’ (tauka chokolat dijual ba bar) ke majak ngerekai ba menua tu, iya nya sida ke ngaga chokolat ngambi leka chokolat terus ari sida ti bekebun, udah nya nyadi chokolat asal, ke tau bendar ngangkatka agi pengawa nanam koko ba menua tu.

Kami deka berengkah enggau palan nanam enda lama agi dikena nyediaka anak koko ngagai rayat ba menua tu.

Kelapa sawit

Peminta ngagai Tandan Buah Segar (FFB) agi tinggi dikena nyukung sektor napis industri kelapa sawit.

Guna minyak enggau lemak mega majak niki enggau pemansut peminta ngagai kuasa baru dalam biofeul. Enggau nya, endang patut mansutka BTS kelapa sawit ba bagi nya dikena nyukung peminta napis enggau sebengkah ari tuju meri ngagai nikika tikas penyereta sosioekonomi rayat ba Kapit nengah jalai bekebun mit.

Nitih ti dipadahka ketegal rampa menua ke bebukit, sigi mar enti deka betanam kelapa sawit chara bedandang besai ba Kapit taja tanah iya subur. Kami udah muka palan nerenak anak kelapa sawit ngambika tau ngemenuhka peminta ari sida ke bekebun mit sepemanjai jalai alun. Kilang mega bisi damping iya nya ba Kenowit enggau Naman ba Sibu tauka kitai patut muka palan ngumpul ba Song dikena ngumpul semua BTS kitai. Nyadi siku orang ke nanam kelapa sawit, aku empu nemu nama utai ti patut digaga sida ke nanam kelapa sawit, nyengkaum di Song.

Pelajar sekula

Ngambika anak sida ke seranta enda ngasaika agi pemerinsa tauka penyeranta apai indai sida iya!

Aku enda kala tefikir ulih bisi penguntung deka belajar enggau mujur. Aku nemu maya nya pelajar sekula nya sebengkah ari reta ti pemadu berega ngagai aku. Pengering penyayau apai indai aku ngagai aku ti ngasuh aku neruska sekula nya utai ti enda ulih dibeli laban sida iya nyangka nemu nadai utai bukai beguna agi ari ngembuan anak laki ke bepelajar taja nempuh mayuh penanggul enggau penusah.

Pelajar sekula semampai damping ba ati aku. Pengidup aku berubah laban pelajar sekula, laban iya ukai semina ngajar aku macha enggau nulis, tang nyediaka pengulih kitai ngambika ngembuan penemu tauka runding ti bepengelandik ba pengidup ninting hari kitai. Aku udah meri bantu ngagai pelajar sekula nengah jalai meri insentif ngagai nembiak ke ngembuan pemutus ke manah, randau motivasyen, nembiak ke neruska pelajar ngagai IPT enggau latih pengelandik.

Ba pengawa ke besai agi, aku udah ngaga Song Graduates Club (SGC) dikena mantu nikika tikas pemutus peresa enggau pemutus kami. SGC mega dikena aku ngatur sereta bejalaika pengelandik nembiak kitai.

Nyentuka diatu kitai udah nemu dua tiga bengkah utai ti tau mantu kitai ba pengawa diri empu. Diserangkum ke semua kitai udah besetuju sereta ngembuan tanggungpengawa ngagai nasib kitai empu enggau;

Aku temegah ati laban mayuh graduan (nembiak universiti) sama bela mantu rayat kitai ba mayuh bengkah pengawa. Kami deka terus bekerjasama enggau piak ke bekuasa dikena nambahka enggau manah agi pengidup laban deka meda anak bisi perengka rama ke sama enggau ba bandar. Penudi iya enggai meda anak kitai ngasaika pemerinsa baka apai indai sida iya.