Ulah nyengkubang pendam balat dikutuk

BEDUDUK ari tu, jarang kitai Iban ke bisi macha berita pasal sempar ba pendam kitai bansa ke disengkubang enda ringat meda ulah jai baka nya. Sida balat bendar ngutuk sereta mantah pengawa ti enda menyana bakanya.

Semua endang ngarapka ulah jai nya dipunaska enggau lengkas. Tegal tu kitai bansa enda tau enda enggau keran berakup ngemunaska ulah ti jai bakanya; kitai patut sama berakup napi ulah nya lalu sama bebendar nyeliahka sempar bala diri sebilik ari kena serungkai sereta disengkubang.

Nitih ripot ti udah dibai surat berita menua tu, mayuh bendar pendam di sekayu Sarawak udah disengkubang penchuri laban ke begigaka reta tengkira berega, kelebih agi barang mas ti enda tau luluh dalam tanah. Sida di Miri, di Sibu enggau di Sri Aman endang mayuh udah ringat laban pendam diri sebilik ke abis disengkubang orang ke jai nya.

Bala Iban ke diau di Batang Melupa, Krian, Saratok ke saum pendam lama, iya nya Pendam Nanga Burui ba tebing kiba mudik Batang Melupa, madah sida balat ngutuk pengawa jai baka nya. Ukai mina siku dua ti ringat, tang naka ti ditemu, nadai enda ngutuk magang.

Amat meh pendam Burui nya kelia ukai disengkubang, tang lebuh baru bisi jalai besai mansa dia dalam taun 1966 menya, mayuh bendar tajau enggau baya berega bukai ke di engkah atas sempar ba pendam nya dichuri. Nyau bekerauh bala bini tauka bala diri sebilik tudah ke parai nya ninga tajau dibai bala laki enggau sida sebilik bukai abis ditaban penchuri.

“Abis tajau sida niang apai enggau niang aki ditaban penchuri dalam taun 1966 suba, lebuh jalai besai Kuching-Sibu nya baru digaga mansa pendam kitai di Burui,” ku petunggal penulis ke enda ngasuh nama disebut ditu lebuh bekenang enggau penulis pasal ulah besengkubangka sempar ba pendam.

Nyadi pekara nya endang amat, sampaika maya nyemin niang aki penulis ba pendam nya dalam taun 1969, tajau dibai iya disemin ba kaki tajau nya awakka enda ulih angkat ari nya. Seninjik bendar ga sempar iya ba tinting pendam nya enda temu penchuri dalam taun 1966, laban ukai mina tajau ti dibai iya nya berega tang pia mega siti ‘tea set’ ari tanah liat import ari menua China ke diatu manggai rega ngagai semak RM2,000 ba kedai laban iya udah nyadi barang antik.

“ Kami setuju bendar ninga jaku Uggah (Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah) ke bisi dipansutka ba surat berita apin lama ti ngutuk ulah orang nyengkubang pendam nadai ngetu-ngetu. Nadai kitai Iban patut mantah penemu ari Jabu ti madah ulah orang nyengkubang pendam nya baka muai kelai bansa,” ku penemu Tuai Rumah Robert Lin Malina ari Kedap ke sama bisi aki ini ditumbak ba pendam nya.

Apin lama ke udah Uggah bisi ditanya pemberita tentang penemu iya pasal ulah ke jai besengkubangka lubang sempar orang ke udah parai nya ba mayuh pendam di sekayu Sarawak tu.

Tu beduduk ari sekeda sempar ba pendam Iban di Miri enggau Sibu bisi ditemu kena sengkubang orang jai laban ti deka ngambi sekeda baiya enggau reta bai sida ba sempar tauka kubur sida nya.

Uggah bisi mega mantai penemu pasal pengawa ke jai nyengkubang pendam Iban nya sama reti enggau muai kelaie bansa Iban, muai reti enggau tanda kitai bempu menua tu.

Nya alai beduduk ari tu, Majlis Adai Istiadat patut ngatur seminar kena bejuraika penanggul pendam Iban disengkubang.

Seminar tu patut ngangau sereta ngelumuka bala tuai raban bansa Iban enggau sekeda orang ke bisi penemu awakka sida iya ulih berandau sereta merambu sekeda pelin pengawa kena nagang ulah orang ti selalu deka nyengkubang pendam.

Enti nitihka tusun adat tunggu kitai Iban sereta mega enggau Penal Code, iya nya Tusun Ukum, ulah orang nyengkubang pendam tauka nyengkubang lubang sempar nya patut kena tinggang adat baruh Genteran Tusun Ukum 297, ti ngungkupka ukum sama pemesai ukum perintah ba pengawa salah bukai baka komunis, ‘kongsi gelap’, tauka dadah. 

Naka ke diatu polis ti udah ngintu pengelikun menua, nyengkaum mutarka pengawa orang ngerumpang kubur tu udah ngereja pengawa sida enggau manah tang taja pia, polis agi begunaka tulung enggau sukung ari ketuai raban bansa Iban, ketuai politik ngena atur Genteran 297 Tusun Ukum Federal (Federal Panel Code) tauka TUF dikena ngukum sida ngereja pengawa salah tu, kelebih agi pengawa baka tu ti ngenusahka ati orang mayuh tauka ngachau pengarap orang mayuh.

Baruh TUF, orang ti ditemu ngerumpang kubur nya tau diukum jil setaun, ukum tunggu tauka kedua-dua iti ukum nya sekali taja pan ukum tunggu nya nadai madah pemesai iya tang nyangka tu deka nitihka pengerugi orang ke bempu pemati laban penyai kereja nya mai penusah ati ngagai siku-siku tauka ngachau agama orang bukai, ngachau runding, ngachau pengarap.

Dulu ari tu siku agi tuai raban bansa Iban, iya nya Dato Sri Edmund Langgu Saga ti kala nyadi sapit menteri perintah besai mega kala mansutka penemu lebuh ditanya pemberita pasal baya maya bisi pemati. Iya madah adat kitai Iban sigi endang bebaya kenyau ari kelia, nya alai adat tu enda tau dipadamka baka nya aja.

“Kitai enda tau enda bebaya, abis kurang kitai mai baya ba tubuh kitai empu, kain baju, sirat kena orang ke ngena kelambi tauka baju, tinchin, utai ti dikena sida iya besehari-sehari,” ku iya sereta madah bisi mega orang bebaika baya lebih ari patut.

Langgu mega madah kitai Iban enda patut ngelengka adat bebaiya taja pan bisi ulah orang ngerumpang sempar pendam kitai.

“Enti kitai deka madamka adat bebaya ketegal orang bukai ke ngerumpang pendam kitai, ba asai sepi aku, tu ngelaban adat kitai Iban pasal pemati. Laban ukai tegal orang ke jai nya tadi kitai madamka siti adat ba raban bansa kitai Iban.

“Utai ti patut diatur kitai nya tadi, kati ku kitai nyaga pengawa nya ari makin majak nyadi lebih ari pengelama tu ke udah.

Langgu madah, utai ambika baya kitai nya tadi, sebaka enggau utai ke dalam pendam, tauka dalam sentubung, nya sebaka enggau utai ke dalam bilik kitai, sebaka enggau utai ti disimpan kitai dalam peti, dalam lachi, dalam jemari ba bilik kitai Iban taja pan perengka nya enda enggau kitai laban utai nya diberi bala kitai ke idup ngagai orang ke udah ninggalka dunya tu.

“Nyadi enti perengka nya rusak, enggai nyadi dipadah kitai nadai guna, enggai nyadi dikumbai kitai nadai rega laban perengka nya bisi endar diguna, bisi endar ba adat pengarap kitai Iban.

Langgu madah penanggul baka tu patut diperati enggau serius laban ku iya, nya ngachau pengarap orang, ngachau ati orang lalu enti orang kelalu tusah, munyi ku jaku iya tadi, tau ngenusahka ati kaban belayan ke agi idup, tau ngachau runding siku-siku tau ngasuh orang gila.

Kelimpah ari nya mega, Langgu madahka Majlis Adat Istiadat patut ngatur seminar pasal pengawa salah ngerumpang kubur tu kelimpah ari diselit enggau adat ti patut dikena baka adat pemati, adat ngelumbung, adat berantu, enggau sekeda adat bukai ke bisi kaul enggau pemati.

Naka ke diatu seminar bekaul enggau adat Iban ti kala diatur ulih Dayak Cultural Foundation Tun Jugah taun dalam nyin suba, tang semina bejuraika adat bumai, adat rumah panjai, adat pemati, adat berumah, enggau sekeda adat bukai tang nadai bejuraika adat pasal engkubang pendam, ku iya madah lalu nambah seminar pasal engkubang pendam tu patut diatur enggau lengkas.

Langgu ti kala nyadi Kaban Kunsil Nengeri Krian ba baruh Parti Bansa Dayak (PBDS) ari taun 1982 ngagai 1991 mega madahka pendam tu baka kelai ungkup pupu bansa Iban.

“Pendam tu ambika kelai kitai datai ba menua tu, enda ngira ni penatai ai kitai, utai ke diadu kitai dulu sigi pendam nya ti dikira dulu, kelimpah ari berumah laban kitai enda tau enda mati, nadai siku mensia enda mati, nya alai utai nya tadi besai….enti pendam kitai dikachau, pendam kitai diangkat, pendam kitai dirubuh, kitai nadai agi tanda kitai bempu menua tu, ku Langgu nitih ripot surat berita nya suba.

Nya alai endang sigi amat  utai ku Langgu nya; laban enti kitai nadai tanda bempu menua tu kitai berasai nyadi kampar ba menua kitai empu, kitai nadai penalukka menua, nadai penalukka adat, nadai penalukka raja, nyadi nyamai endar anak uchu kitai ila dibai orang ngachau pemai ba menua tu.  Nyadi ulah baka nya ukai semina ngachau raban bansa kitai Iban, ngachau menua Sarawak, tang mega ngachau menua Malaysia.

Oleh Telesa Emperan